Harita
Anasayfa
Forum
    Genel Kültür
        Sonsuz Nur Birinci Kitap Soruları..
  Sonsuz Nur Birinci Kitap Soruları..  
#0
 1. 1.       “Biz onlara, sırf bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz.” (Zümer, 39/3)  Bu ayet kimlerin görüşü olarak Kur’an da zikredilmiştir.

a)      Medineli Yahudilerin                                  

b)      Mekkeli müşriklerin

c)       Mekkeli Yahudilerin                                    

d)      Ben-i Kurayza Yahudilerinin

 

 1. 2.      Cahiliye döneminde kız çocuklarının öldürülmesinin ana sebebi olarak Kur’an’da hangi sebep dile getirilmiştir?

a)      Kızların hakir görülmeleri                                         

b)      Kızların pazarlarda satılıyor olması

c)       Fakirlik endişesi                                                            

d)      Adet edinilmesi

 

 1. 3.       Evet, cemiyet öyle bir hâle giriftar olmuştu ki, bütün insanî değerler ters yüz edilmiş, fazîletler ayıp, ayıp ve kusurlar ise birer fazîlet gibi itibar görmeye başlamıştı. Canavarlık alkışlanıyor ve insanlık horlanıyordu. Kurtlar çoban olmuş çalım çakıyor; koyunlar bu merhametsiz çobanların elinde inim inim inliyordu. Fuhuş, zina, ahlâksızlık öyle yaygınlaşmıştı ki, çoğu kimse babasını bilmiyor ve tanımıyordu. Haseb ve nesep bütün bütün kuruyup gitmişti. İçki ve kumar hiç de ayıp sayılan şeyler değildi. İhtikâr normal bir hâdise gibi değerlendiriliyor, çeşit çeşit spekülasyonlarla insanlığın kanını emmek marifet ve akıllılık sayılıyordu.

Yukardaki paragrafın ana fikri nedir?

a)      Araplar eski dinlerini tamamen değiştirmişlerdi.

b)      Yahudilerin kitaplarını bozmaları sonucu vardıkları hazin son.

c)       Hıristiyanlar, cahiliye Araplarından daha kötü durumdaydılar.

d)      Cahiliye devrinde değerler, yerini yeni günahlara terk etmişti.

 

 1. 4.      Sonsuz Nur’da geçen “Andelib-i Zişan” tabiri kim için kullanılmakta ve ne anlama gelmektedir?

a)      Allah Resulü-- Şanlı Süvari        

b)      Cebrail (as)—Şanlı Melek              

c)       Allah(cc)—Şanlı Mürebbi           

d)      Allah Resulü—Şanlı Bülbül

 

 1. 5.      Allah Resulünün (sav), risaletini anlatmak için tepesine çıkıp müşriklere haykırdığı dağ hangisidir?

a)      Ebu Kubeys                     

b)      Uhud

c)       Mina                    

d)      Arafat

 

 1. 6.      Allah Resûlü (sav) ilk yolculuğunu nereye, kiminle ve kaç yaşında yapmıştır. Doğru cevap hangi şıkta

       doğru sıralanmıştır?

a)      Ebû Talib, Medine, 7 yaş            

b)      Abdulmuttalib, Şam, 9 yaş

c)       Hz. Amîne, Meyser, 6 yaş           

d)      Ebû Talib, Şam, 12 yaş

 

 1. 7.        Kendisi hak dini bulabilme arzusuyla yanıp tutuşuyordu. Sonra Hristiyanlığı gördü; kiliseye kapandı. İntisap ettiği rahipten, vefat edeceği sırada kendisine bir rahip tavsiye etmesini istedi; o da ona, bilip itimat ettiği bir başka rahibi tavsiye etti. Böylece pek çok kimsenin yanında kaldı. Nihayet son dakikalarını yaşayan bahtiyar bir rahib’e de aynı talebte bulununca, bu hristiyan âlimi ona şu tavsiyede bulundu: “Evladım, şu anda sana tavsiye edebileceğim hiç kimse kalmadı. Ancak, son gelecek nebînin zamanı iyice yaklaştı. O, İbrahim’in Hanîf dini üzere gelecek, İbrahim’in hicret ettiği yerden zuhûr edecek; ancak başka bir yere hicret edip orada yerleşecek. O’nun nebî olduğuna dair açık deliller vardır. Gidebilirsen oraya git. O, sadaka yemez. Hediye kabûl eder ve iki omuzu arasında nübüvvetine delil bir hâtem vardır.”  Müslüman olma hikayesi bu şekilde anlatılan sahabi kimdir?

a)      Zeyd b. Harise

b)      Selman-ı Farisî

c)       Ebû Eyyub el-Ensarî    

d)      Wehb b. Sinan

 

 1. 8.      İslam ordusunun en çok şehit verdiği ilk savaşlardandır. Hz. Hamza da bu savaşta şehit edilmiştir.

Bahsedilen bu savaş hangisidir?

a)      Bedir                                                  

b)      Yemame

c)       Bi’ri Maune                                                      

d)      Uhud

 

 1. 9.       İnsan sadece bir zihin ve kafadan ibaret değildir; onun bir de kalbi, ruhu, sırrı, hafîsi, ahfâsı vardır ve bunların hepsi de tatmin ister, tatmin beklerler. İşte nebîler, insanları bütün bu yönleriyle ele alır ve mesajlarını takdim ederken de onları bütün havaslarıyla ikna ve tatmin ederler. İnsana ait hiçbir hususiyet boş bırakılmadan yapılan böyle bir tebliğin neticesi ise, bütün tereddütleri zail olarak muhatabın îmandaki vahdete ulaştırılmasıdır ki, bu da insanın varoluş gayesidir.

Yukarıdaki paragrafta peygamberlerin tebliğdeki hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?

a)      Güzel öğüt                                                    

b)      Fedakârlık

c)       Hasbilik                                                            

d)      Rabbanilik

 

 1. 10.   Efendimizin peygamberlik öncesi dönemiyle alakalı verilmiş bilgilerden hangisi doğrudur?

a)      el-Emin sıfatı cahiliyede hiç puta tapmaması sebebiyle kendisine verilmiştir.

b)      Yahudiler Allah Resulünü Ahyed diye çağırıyorlardı.

c)       Benî Kureyza Yahudileri cahiliye döneminde de Mekkede yaşıyorlardı.

d)      Allah Resulü cahiliyede fiilen savaşmamıştır.

 

 1. 11.     Allah Resûlü, fetihten sonra Kâ’be’yi tavaf ederken, yenilen taraftan bir Mekke büyüğü de orada dolaşıyordu. Bir ara bu Mekkeli kişinin aklından şu fikir geçti: “Acaba, yeniden bir ordu toplayıp şunun karşısına çıksam nasıl olur?” Tam o esnada Allah Resûlü, onun yanına sokuldu ve kulağına eğilerek: “O zaman yine seni mağlup ederiz” buyurdu.

Burada kendisinden bahsedilen Mekkeli önder kimdir?

a)      Ebû Leheb

b)      Ebû Sufyan

c)       Îbn Ümmü Mektûm      

d)      Velid b. Muğire

 

 1. 12.    Bir defasında Allah Resulü istirahat için yatmışlardı. Tebessümle kalktılar; yanında bulunan bir kadın sordu: “Ya Resûlallah niçin tebessüm ediyorsunuz?” Buyurdular ki, “Ümmetimden bir topluluğun melikler gibi gemilerle cihada çıktıklarını gördüm.” Kadın, “duâ etmez misin, ben de onlardan olayım” deyince, Allah Resûlü: “Sen onlardansın” ferman ettiler.

Tarihi süreç içinde bu müjdeye erişen kadın kimdir?

a)      Ümmü Kelsûm(ra)                                                       

b)      Ümmü Nesîbe

c)       Ümmü Huveylid                                                           

d)      Ümmü Harem

 

 1. 13.   “Eğer Allah Resûlü kendisine inen âyetlerden herhangi birini -farz-ı muhâl- gizleyecek olsaydı muhakkak şu âyeti gizlerdi. Denilen ayet hangisidir?

a)      ‘Beni Hûd suresi ihtiyarlattı’ dediği ayetler

b)      Hz. Zeynep annemizle evliliğinin ilan edildiği ayetler

c)       Sayı olarak az iken savaşa izin veren ayetler

d)      Fazla kadınla evlenmenin yasaklandığı ayetler

 

 1. 14.    Akılla aklı aşma, demek olan, Ona, peygamber mantığı da diyebileceğimiz Bu mantık, ruh, kalp, his ve letâifi bir araya getirip mütalâa edilecek şeyi öyle mütalâa etmenin adıdır.

Burada peygamberlerin hangi sıfatı tasvir edilmektedir?

a)      Fetanet                              

b)      İsmet

c)       Fütüvvet                           

d)      Nübüvvet

 

 1. 15.   “Allah’ın sana verdikleri ile ahiret yurdunun peşinde ol, dünyadan da nasibini unutma! Allah’ın sana ihsanda bulunduğu gibi sen de ihsanda bulun; yeryüzünde fesad peşinde olma. Şüphesiz ki Allah bozguncuları sevmez” (Kasas, 28/77).

Bu ayetin anafikriyle aynı anlama gelen cümle hangisidir?

a)      Dünya yegâne yaşam yeridir    

b)      Ahiret varken dünya işleriyle uğraşmak uygun görülmemişti

c)       Dini ibadetler orta yola göre düzenlenir

d)      Dünya ahret dengesi gözetilmelidir

 

 1. 16.    Halifeliği döneminde kendisine bir bardak soğuk su verildi, içti ve ardından da hıçkıra hıçkıra ağladı. Hatta etrafındakileri de ağlattı. O, ağlamayı kesti ama etrafındakiler hâlâ ağlıyorlardı.. ihtimal bir süre de onların ağlamalarına ağladı..

Burada sözü edilen sahabi kimdir?

a)      Hz. Ebu Bekir                                                                 

b)      Hz. Ömer

c)       Hz. Osman                                                                      

d)      Hz. Ali

 

 1. 17.    Peygamberlerin hidayet rehberi olarak gönderilmelerindeki ana gaye nedir?

a)      İslamı yayma                                                                  

b)      Küfrü ortadan kaldırma

c)       İtiraz kapısını kapatma                                              

d)      Ahiret mutluluğu kazandırma

 

 

 1. 18.   “Dikkat edin, tedavide kusur etmeyin! Allah, bir hastalık göndermişse muhakkak arkasından tedavi yolunu da göstermiştir. Bir tek hastalığın tedavisi yoktur.”(Hadis-i Şerif)

        Tedavsisi olmayan hastalık hangisidir?

a)      Sari hastalıklar                                                               

b)      Ölüm

c)       AİDS gibi bilimin çaresiz kaldığı hastalıklar      

d)      Yaşlanma

 

 1. 19.   O devirde, bugün bizim bazı eşyayı sterilize etmede kullandığımız maddeler yoktu. Dezenfekte ameliyesi için Allah Resûlü, o gün daha çok hangi maddeyi tavsiye ediyordu.

a)      Fağfur Otu                                                                       

b)      Toprak

c)       Kar suyu                                                                           

d)      Ateşle yakma

 

20.  “Biz Rab olarak Allah’tan, din olarak İslam’dan ve Peygamber olarak da Hz. Muhammed(sav)’den razıyız” duası kime aittir?

a)      Hz. Ebu Bekir

b)      Hz. Osman

c)       Hz. Ömer

d)      Hz. Ali

 

BOŞLUKLARI  DOLDURUNUZ

 1. 21.   Yuhanna İncilinden bir âyet: “Mesih: ‘Ben, benim ve sizin Rabb’inize gidiyorum. Ta ki size Tevil’i getirecek olan ……FARAKLİT……. gelsin’ dedi.”

 

 

22.  İki Cihan Serveri’nin velâyet yönünü temsil ediyordu. Bu itibarla O bütün velîlerin sertâcı sayılır. Kıyamete kadar gelecek bütün tarikat erbabının, bütün ricalin takdirle yad edip inkîyat edeceği kişi       HZ. ALİ….…… dir.

 

23.  Bir gün ashabdan biri Allah Râsûlü’ne:“ Ya Resûlallah biraz kendinizden bahseder misiniz?” der. Cevabının bir kısmında, Allah Resûlü şöyle buyurur: “Ben İBRAHİN….in duâsı ve …İSA…..nın muştusuyum.”

 

24.  “Ben, CİNLERİ…. ve ……İNSANLARI…… ancak Bana kulluk yapsınlar diye yarattım”

 

25.  Efendimiz (sav) Taiften dönüşünde bir bahçeye sığınır. Yanlarına sessizce biri yaklaşır ve bir tabağa koyduğu üzüm salkımını Allah Resûlü’nün önüne uzatır ve “buyurun, bundan yiyin” der. İki Cihan Serveri elini tabağa uzatırken, Allah’ın adıyla ma’nâsına “Bismillah” der. Üzümü ikram eden …ADDAS ismindeki köle için bu, beklenmedik bir hâdisedir.
        emre
Yazarlara Yardımcı
Rep Gücü : 3 [+]
Nerden : Turkey
Yaş : 35
Cinsiyet : Erkek
Paylaşım : % 20,4
Tecrübe : % 30,5
Güç : % 50,9
Son Giriş : 14.6.2015  21:24:15
Bookmark and Share 30.04.2012 16:06:01
Hızlı Mesaj
Mesaj Yazabilmek İçin Lütfen Kayıt Olun.
Veya Giriş Yapın.

Bu forumda yeni konular açamazsınız
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı değiştiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Forum kurallarına aykırı başlıkları yetkililere bildirebilirsiniz
Bu forumdan dosya indiremezsiniz